Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1414 av 27. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1414 of 27 August 2021 correcting Implementing Regulation (EU) 2021/422 of 9 March 2021 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for laying hens (holder of authorisation: Lactosan GmbH & Co KG)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting av feil i forordning (EU) 2021/422. Preparatet av Enterococcus faecium DSM 7134 som ble godkjent i denne forordningen, ble gitt feil id-nummer. Dette bli nå rettet. I EFSA-vurderingen av dette preparatet ble det sagt at preparatet kan tilsettes drikkevann. Dette er ikke tatt med i godkjenningen, og er nå inkludert under ‘andre opplysninger’. Det er også blitt en feil i beskrivelsen av hvilket verneutstyr som må benyttes for de som jobber med dette preparatet. Dette blir også rettet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2021
Anvendelsesdato i EU
31.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet