Rettledninger for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer: oppheving

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger for miljørisikovurderingen av genetisk modifiserte organismer

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1790 of 16 November 2018 repealing Decision 2002/623/EC establishing guidance notes on the environmental risk assessment of genetically modified organisms

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens beslutning 2002/623/EF fastsat vejledende noter om mål, faktorer, generelle principper og metoder vedrørende den miljørisikovurdering, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2001/18/EF.

(2) Der er i nyere og mere detaljerede vejledningsdokumenter om miljørisikovurdering af genetisk modificerede organismer (i det følgende benævnt »GMO'er«), der er vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (i det følgende benævnt »agenturet«), givet omfattende supplerende forklaringer vedrørende gennemførelsen af bilag II til direktiv 2001/18/EF. Efter vedtagelsen af disse mere detaljerede vejledningsdokumenter har beslutning 2002/623/EF gradvis mistet sin merværdi.

(3) Ved Kommissionens direktiv (EU) 2018/350, hvorved direktiv 2001/18/EF blev ændret, blev bilag II til direktiv 2001/18/EF opdateret ved at indarbejde og bygge videre på autoritetens styrkede vejledning vedrørende miljørisikovurdering af genetisk modificerede planter, der blev vedtaget i oktober 2010, under hensyntagen til at bilag II gælder for alle GMO'er og ikke kun for genetisk modificerede planter. Selve beslutning 2002/623/EF dannede grundlag for udarbejdelsen af autoritetens vejledning. Bestemmelserne i bilag II til direktiv 2001/18/EF er derfor nu mere detaljerede, og der er ikke længere behov for de ved beslutning 2002/623/EF fastsatte vejledende noter.

(4) Beslutning 2002/623/EF bør derfor ophæves.

(5) Beslutning 2002/623/EF bør også ophæves af forenklingshensyn med henblik på at reducere antallet af vejledningsdokumenter, som erhvervsdrivende og kompetente myndigheder skal tage hensyn til ved gennemførelse af en miljørisikovurdering i henhold til bilag II til direktiv 2001/18/EF.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 30, stk. 1, i direktiv 2001/18/EF —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.11.2018
Anvendelsesdato i EU
10.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet