Revisjon av datalagringsdirektivet

Tittel

(Under forberedelse)

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.10.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Datalagringsdirektivet (Directive 2006/24/EF) ble formelt vedtatt 15. mars 2006 og skulle vært implementert i medlemsstatene innen 15. september 2007. Direktivet åpnet for utsatt implementering for data knyttet til Internett til 15. mars 2009. 25 land har til nå innført direktivet. Formålet med direktivet er å harmonisere de enkelte EU-medlemslands lovgivning knyttet til lagring av nærmere definert data, fremkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å gi justismyndigheten et verktøy for å avdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlige kriminelle handlinger. Hva som konkret er å anse som alvorlig kriminalitet overlates til den enkelte medlemsstat å definere. I henhold til direktivet skulle Kommisjonen legge frem en evaluering av ordningen til Europaparlamentet og Rådet innen tre år fra iverksettelsestidspunktet.

Kommisjonen leverte sin evalueringsrapport av datalagringsdirektivet 18. april 2011, jf. vedlegg under saksvedlegg. Kommisjonen peker her på at selv om prinsippet om datalagring må anses som et verdifullt verktøy for kriminalitetsbekjempelse, er det påvist utfordringer når det gjelder en konsistent utforming og gjennomføring av reglene i de enkelte medlemsland. Dette kan igjen ha ført til manglende forutsigbarhet og ulike konkurransevilkår innenfor det indre marked for de enkelte ekomtilbyderne. Kommisjonen ekspertgruppe etablert ved Kommisjonsbeslutning 2008/324/EC The ‘Platform on Electronic Data Retention for the Investigation, Detection and Prosecution of Serious Crime’ group of experts, rapporterer til Kommisjonen og forestår revisjonsarbeidet. Tema for revisjonsarbeidet er blant annet å se på harmonisering av lagringstidens lengde mellom medlemslandene, utarbeidelse av felles regler for kompensasjon av kostnader for de lagringspliktige tilbyderne, vurdere behovet for å sikre uavhengig tilsyn med tilgangsregimene, utforme et klarere formål for datalagringen, vurdere behovet for en felles definisjon av "alvorlig kriminalitet" og foreta en fornyet vurdering av personvernhensyn i direktivet. Revisjonsarbeidet vil etter planen munne ut i et forslag til revidert direktiv. EU -kommissiær Cecilia Malmström har uttalt at revisjonen er utsatt til 2013, men ingen nærmere tidsangivelse er gitt. Begrunnelsen er i hovedsak at revisjonen må sees i sammenheng med endringene i kommunikasjonsverndirektivet (e-Privacy Directive). Mandatet til kommisjonens ekspertgruppe utløper ved årsskifet 2012/ 2013, og hadde sitt siste møte 12. oktober 2012. Kommisjonen vil utforme nytt mandat for å etablere en ny ekspertgruppe, men gruppen vil sannsynligvis ikke kunne bli etablert før høsten 2013. Kommisjonen ønsker en åpen prosess rundt etableringen av den nye ekspertgruppen og vil senere inviterer til søknader om deltakelse i denne.

Merknader

Stortinget besluttet 15. april 2011 at EUs datalagringsdirektivet skulle gjennomføres i norsk rett gjennom endringer i straffeprosessloven, ekomloven, politiloven, tvisteloven og verdipapirhandelloven. EØS-komitebeslutning om å innlemme direktivet i EØS-avtalen avventer fortsatt (per utgangen av juni 2012) endelig klarering på EU-siden. Datalagringsdirektivet er med andre ord enda ikke innlemmet i EØS-avtalen. Det tas sikte på at lovendringene som gjennomfører direktivet i norsk rett vil tre i kraft i løpet av 2013. Ikrafttredelse er utsatt på grunn av forsinkelser i arbeidet med forskrift til Politiregisterloven grunnet vanskelige arbeidsforhold og noe redusert aktivitet i Justisdepartementet etter terrorangrepet 22. juli, og utfordringer med å avklare kostnadsforholdene og hvordan kostnadene skal fordeles. Det er ikke tatt stilling til hvordan det reviderte direktivet eventuelt skal implementeres, og det vil bli foretatt en nærmere vurdering av dette når en ser hva revisjonen innebærer.

Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet nedsatte i 2011 et utvalg for utarbeidelse av ny kostnadsmodell, jf. i Prp. 49 L (side 129-130). Utvalgets rapport ble avgitt begge departement 1. februar 2012. Samferdselsdepartementet har sendt forslagene til ulike modeller for kostnadsfordeling knyttet til datalgringsdirektivet på offentlig høring, høringsfristen var 19. april 2012.

Post- og teletilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet forskrift om datalagring, med bestemmelser om hva som skal lagres, hvordan dette skal gjøres og av hvem. Arbeidet er gjort i nært samarbeid med politi og ekombransjen i tillegg til Datatilsynet. Utkast til forskrift har vært på offentlig høring og vil bli offentliggjort høsten 2012.

Datatilsynets konsesjon til å behandle personopplysninger har vært på offentlig høring og endelig versjon ble publisert 18. mai 2012.

Status
Den manglende innlemmelsen av datalagringsdirektivet i EØS-avtalen skyldes hovedsakelig at Island synes å ville avvente til EU har gjennomført sin revisjon av regelverket. Alltingets utenrikskomité på Island diskuterer blant annet kriterier for å kunne kreve data utlevert, et spørsmål som etter direktivet avgjøres av nasjonale myndigheter. Det foreligger i dag ingen avklaring fra islandsk side. På denne bakgrunn har saken flere ganger blitt trukket fra dagsorden i EØS-komiteen av Island. At datalagringsdirektivet foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen har ingen betydning for innføring av regler for datalagring i norsk rett.

EU kommisjonens ekspertgruppe har vært bredt sammensatt med representanter fra medlemslandenes politi og påtalemyndighet (rettshåndhevelsesmyndighet) og datatilsyn (the European Data Protection Supervisor), representanter fra ekomindustrien og representanter fra NGOer med interesser for området (Civil Society). Gruppen ledes av European Commission directorates-general ansvarlig for Home Affairs and for the Information Society. Det er grunn til å tro at sammensetningen av gruppen vil bli noenlunde lik, muligens med en styrket deltakelse av NGOer, når nytt mandat foreligger høsten 2013.

EFTA sekretariatet har i hele perioden deltatt i ekspertgruppen på vegne av EFTA landene, som observatør. Etter det norske vedtaket om å innlemme datalagringsdirektivet i EØS-avtalen har Norge deltatt med eksperter fra henholdsvis Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet, sist i gruppens avsluttende møte 12. oktober 2012. Videre deltakelse i en nyeetablert ekspertgruppe blir vurdert av departementene når Kommisjonens utkast til nytt mandat for gruppen foreligger.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet