Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/73/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv 2003/71/EF om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning, og om endring av direktiv 2004/109/EF om krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som opptas til omsetning på et regulaert marked

Directive 2010/73/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013

Et EU-direktiv som forenkler kravene til prospekter og rapportering for verdipapirer, ble innlemmet i EØS-avtalen i september 2012 med forbehold om parlamentssamtykke i Island. EØS-beslutningen ble ratifisert av Island 4. mars 2013 og trådte i kraft 1. mai 2013. Den norske gjennomføringsforskriften ble kunngjort 14. mai med ikrafttredelse 1. juni 2013. Forenklingene inngår i målsetninger vedtatt av EU-toppmøtet i 2007 og tar sikte på å redusere kostnader og administrative byrder for europeiske bedrifter. Endringsdirektivet vil også gi investorer økt beskyttelse ved å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger ved verdipapirkjøp, et behov som er blitt spesielt viktig under finanskrisen.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2012)

Sammendrag av innhold
Ved direktiv 2010/73/EF (endringsdirektivet) ble det gjort endringer i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EF) og rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109/EF).

Formålet med endringsdirektivet er å forbedre og forenkle anvendelsen av prospektdirektivet. Endringene er ledd i et program for å redusere de administrative byrdene for foretak innen EU. Endringsdirektivet er også en del av den revisjonen av prospektdirektivet som i henhold til artikkel 31 i prospektdirektivet skal foretas fem år etter ikrafttredelsen.

Endringsdirektivet inneholder blant annet endringer i vilkårene for unntak fra prospektplikt og heving av tersklene for når prospekt må utarbeides. Endringsdirektivet innebærer også at definisjonen av ”qualified investor” blir i samsvar med definisjonen av ”kvalifisert motpart” i henhold til MiFID-reglene.

Vurdering
Endringsdirektivet er EØS-relevant.

Direktivet medfører endringer i prospektdirektivet og i rapporteringsdirektivet. EØS-forpliktelser som tilsvarer prospektdirektivet er gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 7 og verdipapirforskriften kapittel 7. EØS-forpliktelser som tilsvarer rapporteringsdirektivet, er gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 5 og verdipapirforskriften kapittel 5

Behovet for endringer i verdipapirhandelloven ved innlemmelse av endringsdirektiver i EØS-avtalen er ivaretatt ved lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. vedtatt av Stortinget 15. juni 2012, etter forslag i Prop. 107 L (2011-2012) og Innst. 378 L (2011–2012) fra Stortingets finanskomité.

Status
Endringsdirektivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved lov 22.06.2012 nr. 35.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2010
Gjennomføringsfrist i EU
01.07.2012
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 236-247
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.07.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0073
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro