Roamingforordningen (2021-revisjonsforslag) om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen (omarbeiding)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast)

Siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 8.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2021)

Sammendrag av innhold

Kommisjonen la 24. februar 2021 frem forslag til ny forordning om internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i EU. Den foreslåtte forordningen endrer og omarbeider forordning (EU) nr. 531/2012, som utløper 30. juni 2022. Kommisjonen foreslår å forlenge forordningen med ti år fra 1. juli 2022. Videre foreslår Kommisjonen at reglene om rimelig forbruk (”fair use”) videreføres, og at maksimalprisene på grossistnivå for tale, SMS og data reduseres i to omganger – 1. juli 2022 og 1. januar 2025. Kommisjonen foreslår å innføre nye regler om transparens blant annet om bruk av overtakserte tjenester, tjenestekvalitet og tilgang til nødkommunikasjonstjenester. Det nye forslaget inneholder også krav som skal sikre at personer som bruker mobiltjenester på reise i et annet europeisk land, har rett til "samme kvalitet og hastighet " som hjemme. Regelverket skal også sikre effektiv tilgang til nødkommunikasjonstjenester, også for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bakgrunn
Helt siden 2007 har prisene for bruk av mobiltelefon på reise innenfor EØS, såkalt internasjonal gjesting eller roaming, vært regulert. Først med en pristaksregulering av grossistpriser og sluttbrukerpriser for tale (jf. forordning nr. 717/2007), dernest to år senere med en forlengelse i tid og utvidelse av omfanget til også å gjelde for SMS (jf. forordning nr. 544/2009), og deretter tre år senere med en ytterligere forlengelse og utvidelse av omfanget til også å gjelde datatrafikk (jf. forordning 531/2012). I 2015 kom kravet om å avskaffe sluttbrukertillegget for internasjonal gjesting fra 15. juni 2017. Reglene innebærer at det som utgangspunkt ikke skal koste mer å ringe eller motta samtaler, sende SMS eller bruke datatjenester på reise i utlandet enn det gjør å benytte tilsvarende tjenester nasjonalt, såkalt "Roam-Like-at-Home" (RLAH) (jf. forordning nr. 2120/2015). Bakgrunnen for denne pristaksreguleringen er at markedene for internasjonal gjesting ikke er preget av tilstrekkelig konkurranse. 

29. november 2019 offentliggjorde Kommisjonen sin rapport om gjennomgangen av markedet for internasjonal gjesting etter innføringen av "Roam-Like-at-Home". Kommisjonens rapport konkluderer med på den ene side at reglene om "Roam-Like-at-Home" har vært en suksess, at det har ført til en hurtig og sterk vekst i forbruket av internasjonal gjesting innenfor EØS, samt at markedet for internasjonal gjesting fungerer godt under gjeldende regulering. På den annen side konkluderer rapporten også med at tross tegn på en viss konkurransedynamikk både i sluttbruker- og grossistmarkedet for internasjonal gjesting, har de underliggende, grunnleggende konkurransebetingelsene ikke endret seg og vil sannsynligvis ikke endre seg i overskuelig fremtid. Kommisjonen vurderer derfor at den nåværende sluttbruker- og grossistreguleringen fortsatt er nødvendig og ikke kan oppheves. 

Nærmere om forslaget

Formål med Kommisjonens forslag er å utvide dagens regulering av prisene for internasjonal gjesting samtidig som de maksimale grossistprisene tilpasses for å sikre bærekraftig levering av "Roam-Like-at-Home" og en ekte "Roam-Like-at-Home" opplevelse for sluttbrukere. Formålet er videre å fremme innovasjon og teknologisk utvikling, og å forenkle og redusere den regulatoriske byrden for mobiltilbydere og andre interessenter. 

For å skape stabilitet og sikkerhet for markedet og minimerer lovgivningsbyrden, foreslår Kommisjonen at den nye forordningen skal gjelde i ti år fra 1. juli 2022. Kommisjonen skal samtidig gis mulighet til å justere grossistprisene i perioden gjennom en delegert forordning dersom markedsutviklingen krever det. Kommisjonen foreslår videre å oppheve kravet om at tilbyderne skal legge til rette for at egne kunder skal kunne kjøpe internasjonal gjesting fra en alternativ tilbyder. Dette strukturelle kravet ble i sin tid innført for å øke konkurransen i sluttbrukermarkedet. Med innføringen av "Roam-Like-at-Home" ble dette kravet overflødig og det foreslås derfor opphevet. Kommisjonen foreslår også å oppheve kravet om å fastsette årlig en gjennomføringsrettsakt med det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Med fastsettelsen av en felles maksimal termineringspris for taleanrop i mobilnett anses dette som overflødig. 

Foreslåtte maksimale grossistpriser

Kommisjonen foreslår å redusere de maksimale grossistprisene for tale, SMS og data, henholdsvis 1. juli 2022 og 1. januar 2025. De foreslåtte grossistprisene skal sikre kostnadsdekning for mobiltilbyderne når de tilbyr "Roam-Like-at-Home" til sluttbrukerne, samtidig som det gir en margin for kommersielle forhandlinger mellom mobiltilbydere. 

  1. januar 2022 – 30. juni 2022
  1. juli 2022
  1. januar 2025

Taleanrop

0,032 €/min.

0,022 €/min.

0,019 €/min.

Sende SMS

0,01 €/SMS

0,004 €/SMS

0,003 €/SMS

Databruk

2,5 €/GB

2 €/GB

1,5 €/GB

Transparentsbestemmelser

For å øke åpenhet på sluttbrukernivå, foreslår Kommisjonen å innføre en plikt for mobiltilbydere til å spesifisere i sine kontrakter med sluttbrukerne hvilket servicenivå kunden med rimelighet kan forvente når han gjester innen EØS. Kommisjonen foreslår også en plikt for mobiltilbyderne til å informere kundene, både i kontraktene med kundene og i en velkomstmelding om tjenester som kan være underlagt høyere avgifter. 

På grossistnivå foreslår Kommisjonen å opprette en sentralisert EU-database over nummerserier for overprisede tjenester. Målet med databasen er å gi et verktøy for åpenhet som gjør det mulig for nasjonale regulatører og mobiltilbydere å ha direkte tilgang til informasjon om hvilke nummerserier som kan generere høyere kostnader i medlemsstatene.

Krav til tjenestekvalitet

For å sikre et visst nivå av servicekvalitet (QoS), foreslår Kommisjonen å forplikte mobiltilbyderne til å sikre, når det er teknisk mulig, at gjestingstjenestene tilbys på samme vilkår som om de ble brukt i hjemmemarkedet. Dette innebærer at dersom tilgang til 4G-nett er en del av kundens abonnement, kan ikke tilbyderne av internasjonal gjesting tilby lavere hastigheter der 4G-nett er tilgjengelig. For å sikre denne muligheten foreslår Kommisjonen å forplikte mobiltilbyderen i det besøkte nettet (dvs. nettverk som den besøkende kunden gjester i) å gi tilgang til alle tilgjengelige nettverksteknologier og generasjoner (f.eks. 4G og 5G).

Tilgang til nødmeldingstjenester

Kommisjonen foreslår også å sikre fri tilgang til nødetatenes nødmeldingstjeneste for kunder som gjester. Dette skal gjøres ved å forplikte mobiltilbyderne til å tilby all den regulatoriske og tekniske informasjonen som er nødvendig for å implementere gratis tilgang til nødmeldingstjenester og gratis geografisk lokalisering av nødanrop, samt å forplikte mobiltilbydere av besøkte nettet til ikke å kreve gebyr fra gjestingstilbydere i forbindelse med kommunikasjon til nødetatenes nødmeldingstjeneste initiert av kunder som gjester, og overføring informasjon om anropssted.

Merknader

Det rettslige grunnlaget for forordningen er artikkel 114 i "Treaty of the Functioning of the European Union" (TEUF, den europeiske unions funksjonsområde).
Rettslige konsekvenser

Gjeldende felleseuropeisk regelverk om internasjonal gjesting er gjennomført i norsk rett gjennom ekomforskriften § 2-7. Den foreslåtte forordningen vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft, 1. juli 2022. For at forordningen skal få virkning for norske mobiltilbydere og norske sluttbrukere, må forordningen innlemmes i EØS-avtalen og det vil være nødvendig med en endring i forskrift om elektronisk kommunikasjon § 2-7 om internasjonal gjesting.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget anses å ha en generell positiv samfunnsøkonomisk effekt. For norske sluttbrukere vil de økonomiske konsekvensene av forslaget være positive da det vil bidra til å sikre at "Roam-Like-at-Home" forblir hovedregelen ved reise innenfor EØS, de neste ti årene. Forslaget vurderes videre å kunne føre til økt bruk av digitale løsninger på tvers av landegrenser, både for næringslivet og den enkelte forbruker, økt innovasjon og fordeler for forbrukerne.

Forslaget vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge utover nødvendig forskriftsendring for å gjennomføre rettsakten i norsk rett samt arbeid forbundet med å følge opp at forpliktelsene i forordningen overholdes av norske ekomtilbydere. 

Forslaget vil påvirke mobiltilbydernes inntekter som følge av reduserte grossistpriser. Innføring av lavere maksimale grossistpriser kan på kort sikt redusere mobiltilbydernes grossistinntekter fra internasjonal gjesting. Samtidig vil reduserte grossistpriser også føre til reduserte kostnader for mobiltilbyderne når mobiltilbyderen kjøper internasjonal gjesting på grossistnivå for å kunne tilby gjestingstjenester til egne kunder. De norske mobiltilbydere er nettokjøpere av gjestingstrafikk, det vil si at de norske mobiltilbyderne kjøper mer internasjonal gjesting fra utenlandske mobiltilbydere enn de selger. Dette skyldes at norske forbrukere generelt reiser mer til andre EØS-land enn omvendt.

Forslaget anslås videre å kunne øke kostnadene for mobiltilbydere som i dag ikke tilbyr samme kvalitet på tjenesten ved gjesting som hjemme. Dette er fordi en plikt for mobiltilbydere til å sikre, når det er teknisk mulig, at gjestingstjenestene ytes på samme vilkår som om de ble brukt på hjemmemarkedet, anses å kunne føre til et høyere dataforbruk enn i dag (f.eks. mobiltilbyderen tilbyr i dag 4G i Norge, men ikke i alle EØS-land) og dermed høyere grossistkostnader. De reduserte grossistprisene kan imidlertid bidra til oppveie dette økt dataforbruket og påfølgende økte kostnader noe.

Forslaget vurderes også å redusere den administrative byrden for tilbydere av internasjonal gjesting blant annet gjennom å oppheve utdaterte forpliktelser og ved å effektivisere rapporteringskravene.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til forording ble behandlet i SU kommunikasjoner 11. november 2021.

Konklusjon

Forslag til forordning anses EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst dersom den ikke endres i negative retning før den fastsettes.

Status

Forslag til forordning ble lagt frem av Kommisjonen 24. februar 2021 og er nå til behandling i Rådet og i Parlamentet. Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.