Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/32/EF av 1. juni 2007 om endring av vedlegg VI til direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem

Commission Directive 2007/32 of 1 June 2007 amending Annex VI to Council Directive 96/48/EC on the interoperability of the trans-European high-speed rail system and Annex VI to Directive 2001/16/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the trans-European conventional rail system

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Samferdeselsdepartementets bakgrunnsnotat - november 2007

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtok kommisjonsdirektiv 2007/32/EF om endring av vedlegg VI til direktiv 96/48/EF (høyhastighetstog) og direktiv 2001/16/EF (konvensjonell jernbane) om samtrafikkevne i det trans-europeiske jernbanesystemet 1. juni 2007. Direktivet er hjemlet i direktiv 96/48/EF, og særlig artikkel 21 c, og i direktiv 2001/16/EF, og særlig artikkel 21 b.

Av ovennevnte direktiver, som er direktiver etter ny metode, fremgår det at et teknisk kontrollorgan skal gjennomføre en EF-verifisering av et delsystem innenfor jernbanen. Et delsystem kan f. eks. være et rullende materiell, infrastruktur etc. En slik EF-verifisering innebærer at delsystemet anses å ha samtrafikkevne og oppfyller de relevante grunnleggende kravene som er satt iht. samtrafikkregelverket.

Det har imidlertid vist seg at det kan være behov for å få en EF-verifisering også i en mellomfase av prosjekteringen eller konstruksjonen. For å gjøre det mulig å gjennomføre en slik EF-verifiseringer har det i vedlegg VI pkt. 2 i ovennevnet direktiver blitt tatt inn et nytt ledd, der det fremgår at det vil være mulig å få en EF-verifisering av et delsystem også i en mellomfase av prosjektet/konklusjonen, en sk. "Intermediate Statements of Verification (ISV).

Merknader
Direktivet har vært forelagt den s.k. artikkel 21-komiteen, en komitoligikomite nedsatt med hjemmel i ovennevnte samtrafikkdirektiver, og der Norge deltar som observatør. Norge har ikke hatt innvendinger mot direktivet i den forbindelse.

Direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF er implementert i norsk rett gjennom høyhastighetsforskriften og samtrafikkforskriften.

Vedlegg VI pkt. 2 i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften må endres i forbindelse med implementeringen av kommisjonsdirektiv 2007/32.

Sakkyndige instanser merknader
Innholdet i direktivet anses ikke å være av en slik karakter at det er hensiktsmessig å sende direktivet på høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.3
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2007
Gjennomføringsfrist i EU
02.12.2007
Anvendelsesdato i EU
02.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 295-298
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.12.2007
Anvendes fra i Norge
07.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro