Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av anvendelsesområdet og overgangsfaser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/387 av 9. mars 2020 om endring av forordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1302/2014 og (EU) 2016/919 med hensyn til utvidelse av anvendelsesområdet og overgangsfaser

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/387 of 9 March 2020 amending Regulations (EU) No 321/2013, (EU) No 1302/2014 and (EU) 2016/919 as regards the extension of the area of use and transition phases

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 54, stk. 2 og 3, i direktiv (EU) 2016/797 skal køretøjer, der har fået ibrugtagningstilladelse inden den 15. juni 2016, have en ny køretøjsomsætningstilladelse i henhold til artikel 21 i samme direktiv, før de må køre på et eller flere net, som endnu ikke er omfattet af deres første tilladelse. Sådanne køretøjer skal således enten være i overensstemmelse med de gældende tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) eller være omfattet af en tilladelse til ikke at anvende de pågældende TSI'er i henhold til direktivets artikel 7, stk. 1. Samtidig er et af målene med direktiv (EU) 2016/797 at strømline og harmonisere godkendelsesprocedurerne på EU-plan for at lette den frie bevægelighed for køretøjer. Til dette formål opfordres der i punkt 7.6.1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 321/2013 og punkt 7.5.2.3 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1302/2014 til, at der udvikles fleksibilitetsbestemmelser for at sikre overensstemmelse med TSI-kravene. I disse bestemmelser skal det fastsættes, hvilken grad af fleksibilitet der kan indrømmes, hvis anvendelsesområdet udvides for køretøjer, der er taget i brug inden den 15. juni 2016, samtidig med at de væsentlige krav opfyldes, og et passende sikkerhedsniveau opretholdes eller, hvis det er praktisk muligt, forbedres. De pågældende forordninger bør derfor ændres. Bestemmelsen om »udvidelse af anvendelsesområdet« omfatter også tilfælde, hvor der er behov for at ændre køretøjer for at sikre den tekniske kompatibilitet med det eller de nye net; i så fald forbliver de uændrede dele af køretøjet valideret i henhold til den tidligere tilladelse. Restriktioner og begrænsninger i tidligere tilladelser finder fortsat anvendelse. Af samme årsager bør en sådan præcisering også finde sted i Kommissionens forordning (EU) 2016/919.

(2) De bemyndigede organer og de godkendende enheder i jernbanesektoren har forskellige tilgange med hensyn til anvendelsen af de forskellige overgangsbestemmelser, som er fastsat i punkt 7.1.1.2 til 7.1.1.8 og punkt 7.1.3.1 i bilaget til forordning (EU) nr. 1302/2014. I jernbanesektoren er der ligeledes forskellige tilgange med hensyn til gyldighedsperioden for EF-typeafprøvnings- eller konstruktionsundersøgelsesattester i tilfælde af ændringer af en eksisterende type rullende materiel, jf. punkt 7.2.2.2 i bilaget til forordning (EU) nr. 321/2013 og punkt 7.1.2.2 i bilaget til forordning (EU) nr. 1302/2014. Derudover er en yderligere harmonisering, der mindsker forskellene i forhold til målsystemet, afgørende for at reducere omkostningerne ved jernbanerne og sikre deres interoperabilitet og konkurrenceevne. Ovennævnte bestemmelser bør derfor ændres for at undgå forskellig anvendelse af disse overgangsbestemmelser og attesters gyldighedsperioder, samtidig med at fremtidige overgangsperioder bør målrettes specifikke krav med stor indvirkning på igangværende projekter — i stedet for at der fastsættes generelle undtagelser — således, at afvigelser fra målsystemet mindskes rettidigt, og der skabes den forudsigelighed og retssikkerhed, som sektoren har behov for. Dette bør ske inden for rammerne af revisionspakken (2022-udgaven) af TSI'en om digitalisering af jernbanesektoren og grøn godstransport, som Kommissionen anmodede Den Europæiske Unions Jernbaneagentur om den 24. januar 2020.

(3) Endvidere har medlemsstaterne og sektoren konstateret visse tekniske og redaktionelle fejl i nogle af disse forordninger, og Den Slovakiske Republik har konstateret, at det generelle særtilfælde, som er fastsat i afsnit 7.3.2.1 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 321/2013 (TSI WAG), også bør anvendes for landets banenet med sporvidde på 1 520 mm. Disse fejl bør rettes.

(4) Ifølge afgørelse (EU) 2017/1474 bør TSI'erne angive, om de overensstemmelsesvurderingsorganer, der allerede har fået bemyndigelse på grundlag af en tidligere udgave af TSI'en, skal have en ny bemyndigelse, og om der skal anvendes en forenklet bemyndigelsesprocedure. Ved denne forordning indføres der mindre ændringer, som ikke kræver, at organer, der allerede har fået bemyndigelse på grundlag af en tidligere udgave af TSI'en, skal have en ny bemyndigelse.

(5) Denne forordning ændrer TSI'erne med det formål at tilvejebringe interoperabilitet i Unionens jernbanesystem, forbedre og udvikle den internationale banetrafik, bidrage til, at der med tiden opstår et indre marked, og supplere TSI'erne med henblik på at dække de væsentlige krav. Forordningen gør det muligt at nå målene og opfylde de væsentlige krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF og direktiv (EU) 2016/797. Denne forordning bør derfor gælde umiddelbart i alle medlemsstater, herunder medlemsstater, der i henhold til artikel 57, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/797 har meddelt agenturet og Kommissionen, at de har forlænget gennemførelsesperioden og derfor fortsat anvender direktiv 2008/57/EF indtil senest den 15. juni 2020. Bemyndigede organer, der udøver deres beføjelser i henhold til direktiv 2008/57/EF i de medlemsstater, der har forlænget gennemførelsesperioden, bør kunne udstede EF-attester i overensstemmelse med denne forordning, så længe direktiv 2008/57/EF finder anvendelse i den medlemsstat, hvor de er etableret.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2020
Anvendelsesdato i EU
11.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet