Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 918/2012 av 5. juli 2012 til utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 236/2012 om shortsalg og visse aspekter ved credit default swaps, med hensyn til definisjoner, beregning av korte nettoposisjoner, dekkede credit default swaps på statsobligasjoner, flaggeterskler, likviditetsterskler for suspensjon av begrensninger, betydelige fall i verdien for finansielle instrumenter og negative hendelser

Commission Delegated Regulation (EU) No 918/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short shelling and certain aspects of credit default swaps with regard to definitions, the calculation of net short positions, covered sovereign credit default swaps, notification thresholds, liquidity thresholds for suspending restrictions, significant falls in the value of financial instruments and adverse events

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 918/2012 av 5. juli 2012 med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen").

Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser om:

• presisering av enkelte definisjoner i shortsalgforordningen
• metoden for beregningen av korte nettoposisjoner
• udekkede posisjoner i CSDer på statsobligasjoner, og beregningsmetoder for grupper og fondsforvaltningsaktiviteter
• presisering av flaggeterskler for betydelige korte posisjoner i statsobligasjoner
• likviditetsterskler for suspensjon av begrensninger av shortsalg i statsobligasjoner
• betydelig fall i verdien av andre finansielle instrumenter enn likvide aksjer
• de kriterier og faktorer som det skal tas hensyn til ved fastleggelsen av om de hendelser eller den negative utvikling det henvises til i shortsalgforordningens artikler 18-21 og 27, samt om de truslene som er omhandlet i artikkel 28, forekommer

Vurdering
Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av eventuelle EØS-regler som svarer til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2012 må ses i sammenheng med innlemmelse og gjennomføringen av shortsalgforordningen.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til shortsalgforordningen og gjennomføringsforordning (EU) Nr. 918/2012, og de øvrige rettsaktene som utfyller shortsalgforordningen, vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og -forskrift.

Status
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2012 ble vedtatt i EU 5. juli 2012, og trådte i kraft 12. oktober 2012. Shortsalgforordningen, som Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2012 gir utfyllende regler til, trådte i kraft i EUs medlemsland 1. november 2012, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.07.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2012
Anvendelsesdato i EU
01.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 415-428
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) No 236/2012) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0918
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro