Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 2012 til utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 236/2012 om shortsalg og visse aspekter ved credit default swaps, vedrørende reguleringsmessige tekniske standarder om metoden for beregning av fallet i verdien av likvide aksjer og andre finansielle instrumenter (shortsalg - utfyllende bestemmelser)

Commission Delegated Regulation (EU) No 919/2012 of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the fall in value for liquid shares and other financial instruments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 2012 med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen").

Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser om metoden for beregning av hva som utgjør et betydelig kursfall for likvide aksjer og andre finansielle instrumenter, jf. shortsalgforordningen artikkel 23.

Vurdering
Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av eventuelle EØS-regler som svarer til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 må ses i sammenheng med innlemmelse og gjennomføringen av shortsalgforordningen.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til shortsalgforordningen og gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012, og de øvrige rettsaktene som utfyller shortsalgforordningen, vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og -forskrift.

Status
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 ble vedtatt i EU 5. juli 2012, og trådte i kraft 10. oktober 2012. Shortsalgforordningen, som Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 gir utfyllende regler til, trådte i kraft i EUs medlemsland 1. november 2012, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2012
Anvendelsesdato i EU
01.11.2012
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 429-430
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) No 236/2012) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2017

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2017

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0919
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro