Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/753/EU av 30. oktober 2014 om ekvivalens mellom Singapores regelverk for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision 2014/753/EU of 30 October 2014 on the equivalence of the regulatory framework of Singapore for central counterparites to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Ekvivalensbeslutning til EMIR (648/2012) - Beslutning fattet av Kommisjonen om at Singapore sitt regelverk for sentrale motparter og transaksjonsregistre er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter og transaksjonsregistre fra Singapore, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Merknader

Gjennomføringsbeslutningen er en underordnet rettsakt tilhørende Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR hovedforordningen gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingsplikt og rapporteringsplikt.for handel i OTC-derivater.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning nr 35/2017 i EØS-komiteen 3. februar 2017. Ikrafttredelse av ekvivalensvurderingen i EØS-avtalen er knyttet til ikrafttredelse av hovedforordningen EMIR. EMIR ble innlemmet i EØS-avtalen 30.september 2016, men beslutningen har ikke tråd i kraft.

Når EMIR hovedforordnignen trer i kraft i EØS-avtalen vil også beslutningen om ekvivalensvurderingen tre i kraft. Når ekvivalensvurderingen trer i kraft i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i nasjonal rett med hjemmel i ny vphl § 13-1 annet ledd som ble vedtatt ved lov 16. desember 2016 nr 91. Denne lovendringen har ennå ikke trådt i kraft, men det er antatt at den vil tre i kraft samtidig som EØS-komitebeslutningen som gjennomfører hovedforordningen EMIR.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter og kan håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer av relevante offentlige myndigher.

Sakkyndige instansers merknader
Gjennomføringsbeslutningen gjelder myndighetsutøvelse. Finansdepartementet har vurdert gjennomføringsbeslutningen som EØS-relevant og akseptabel. Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet.

Status
Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr 35/2017

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2014
Anvendelsesdato i EU
20.11.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 817-820
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) nr. 648/2012)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.06.2017
Anvendes fra i Norge
01.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0753
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro