Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om typegodkjenning av kollisjonsdataopptakere

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/545 av 26. januar 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om de særskilte testprosedyrene og tekniske krav for typegodkjenningen av motorkjøretøyer med hensyn til deres kollisjonsdataopptakere og for typegodkjenningen av disse systemene som separate tekniske enheter og om endring av vedlegg II til nevnte forordning

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/545 of 26 January 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the specific test procedures and technical requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to their event data recorder and for the type-approval of those systems as separate technical units and amending Annex II to that Regulation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2019/2144 er der fastsat et generelt krav om, at motorkøretøjer skal være udstyret med visse avancerede køretøjssystemer. Bilag II til nævnte forordning bør indeholde en liste over krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres hændelsesdatarekordere og for typegodkendelse af disse systemer som separate tekniske enheder. Det er nødvendigt at supplere disse krav ved at fastlægge detaljerede harmoniserede regler for de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav i forbindelse med en sådan typegodkendelse.

(2) De tekniske krav og prøvningsprocedurer i nærværende forordning vedrører motorkøretøjer i klasse M1 og N1 i overensstemmelse med anvendelsesdatoerne for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse af de køretøjsklasser, der er omhandlet i forordning (EU) 2019/2144.

(3) Det fremgår af artikel 3, stk. 13, i forordning (EU) 2019/2144, at en kollisionsdatarekorder er et system, der alene har til formål at registrere og lagre kritiske kollisionsrelaterede parametre og oplysninger kort før, under og umiddelbart efter en kollision med henblik på at opnå mere nøjagtige og detaljerede ulykkesdata, ved hjælp af hvilke medlemsstaterne kan foretage trafiksikkerhedsanalyser og vurdere effektiviteten af bestemte foranstaltninger.

(4) Prøvningsprocedurerne for og de detaljerede tekniske krav til typegodkendelse af køretøjstyper for så vidt angår kollisionsdatarekordere (hændelsesdataloggere) er omfattet af bestemmelserne i FN-regulativ nr. 160. Det pågældende FN-regulativ bør derfor tilføjes til listen over gældende krav i artikel 4, stk. 5, og artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2144.

(5) FN-regulativ nr. 160 indeholder krav til de dataelementer, som kollisionsdatarekordere (hændelsesdataloggere) skal registrere, formatet på disse data, krav til datafangst, registrering, lagring i køretøjet samt krav til ydeevne og modstandsdygtighed ved kollisionsprøvning.

(6) Samtlige tekniske krav i ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160 finder anvendelse fra de datoer, der er angivet i bilag II til forordning (EU) 2019/2144, dog uden at dette berører Unionens internationale forpligtelser.

(7) For at sikre, at køretøjsfabrikanterne træffer passende foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af kollisionsdatarekorderens data mod manipulering og sikre adgang til kollisionsdatarekorderens data via den standardiserede grænseflade, og for at muliggøre anonymisering af disse data, bør disse krav suppleres med yderligere krav vedrørende dataudtræk, privatlivets fred og datasikkerhed.

(8) For at sikre, at de data, der registreres af kollisionsdatarekorderen, forbliver anonymiserede, bør fabrikanterne pålægges at træffe passende foranstaltninger til at forhindre, at disse data bliver indberettet eller hentet sammen med eventuelle oplysninger om en fysisk person.

(9) Indtil der er indført standardiserede kommunikationsprotokoller for adgang til og udtræk af kollisionsdata, bør køretøjsfabrikanterne ved hjælp af en delegeret retsakt vedtaget af Kommissionens give relevante parter oplysninger om, hvordan man får adgang til, henter og fortolker dataene i kollisionsdatarekorderen.

(10) Kollisionsdatarekorderens korrekte driftsstatus og dens korrekte funktionalitet og softwareintegritet bør verificeres gennem periodisk teknisk kontrol af køretøjerne.

(11) Tabellen med listen over krav i bilag II til forordning (EU) 2019/2144 indeholder ingen henvisning til retsakter vedrørende kollisionsdatarekordere. Det er derfor nødvendigt at indsætte en henvisning til nærværende forordning og FN-regulativ nr. 160 i nævnte bilag.

(12) Listen over de FN-regulativer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2144, og som findes i bilag I til nævnte forordning, bør ændres, således at den indeholder en henvisning til ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160.

(13) Forordning (EU) 2019/2144 bør derfor ændres.

(14) Bestemmelserne i nærværende forordning er tæt forbundne, da disse bestemmelser fastsætter regler for de tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres kollisionsdatarekorder samt til typegodkendelse af kollisionsdatarekordere som separat teknisk enhed. Reglerne i denne forordning nødvendiggør, at der tilføjes en henvisning til denne forordning, FN-regulativ nr. 160 og ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160 i bilag II til forordning (EU) 2019/2144. Disse bestemmelser bør derfor samles i en enkelt delegeret forordning.

(15) Da kravene i forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår kollisionsdatarekordere til køretøjer i klasse M1 og N1 finder anvendelse fra den 6. juli 2022, bør nærværende forordning anvendes fra samme dato —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.01.2022
Anvendelsesdato i EU
27.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet