Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/536 av 29. mars 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2019/536 of 29 March 2019 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen gjelder EU-kommisjonens vurdering av hvilke tredjeland som har tilsyns- og regelverksregime som anses likeverdig som EU-kravene i kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR). Beslutningen endrer beslutning 2014/908/EU ved at Argentina legges til listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen er det behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse.

Status
Beslutningen ble vedtatt 29. mars 2019 og har trådt i kraft i EU. Den er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2019
Anvendelsesdato i EU
21.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet