Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2166 av 16. desember 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til inkludering av Serbia og Sør-Korea i listene over tredjeland og territorier, hvor tilsyns- og reguleringsmessige krav anses for å være i overenstemmelse med henblikk på behandling av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2166 of 16 December 2019 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the inclusion of Serbia and South Korea in the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutning, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU indeholder lister over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige regler anses for at svare til de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der anvendes i Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(2) Kommissionen har foretaget yderligere vurderinger af de tilsyns- og reguleringsmæssige regler for kreditinstitutter i visse tredjelande og territorier. På baggrund af disse vurderinger har Kommissionen kunnet konstatere, om disse regler er ækvivalente med henblik på at fastslå, hvordan de relevante kategorier af eksponeringer, der er nævnt i artikel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal behandles.

(3) Ækvivalensen er blevet fastslået ved en resultatbaseret analyse af tredjelandets tilsyns- og reguleringsmæssige regler, ved hvilken deres evne til at opnå de samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler testes. Målene vedrører navnlig stabiliteten og integriteten af både det indenlandske og det globale finansielle system i dets helhed, effektiviteten og tilstrækkeligheden af beskyttelsen af investorer og andre forbrugere af finansielle tjenesteydelser, samarbejdet mellem forskellige aktører i det finansielle system, herunder regulerings- og tilsynsmyn­digheder, tilsynets uafhængighed og effektivitet samt den effektive gennemførelse og håndhævelse af relevante internationalt vedtagne standarder. For at nå de samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler bør tredjelandets tilsyns- og reguleringsmæssige regler leve op til en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for de relevante kategorier af finansielle institutioner.

(4) Kommissionen har i forbindelse med vurderingerne taget hensyn til udviklingen i de tilsyns- og reguleringsmæssige regler i Serbien og Sydkorea siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/536 og taget hensyn til tilgængelige informationskilder, herunder vurderingen fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, som anbefalede, at de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der gælder for kreditinstitutter i disse tredjelande, bør anses for at svare til Unionens regelsæt for så vidt angår artikel 107, stk. 3, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013. Kommissionen konstaterer desuden, at Serbien har forbedret sit regelsæt for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og at arbejde fortsat pågår i den forbindelse.

(5) Kommissionen har konkluderet, at Serbien og Sydkorea har tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der lever op til en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der som minimum svarer til de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der gælder for kreditinstitutter. Derfor bør de tilsyns- og reguleringsmæssige krav vedrørende kreditinstitutter i Serbien og Sydkorea anses for som minimum at svare til dem, der anvendes i Unionen, for så vidt angår artikel 107, stk. 3, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6) Gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU bør derfor ændres med henblik på at opføre Serbien og Sydkorea på de relevante lister over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav med henblik på behandling af de eksponeringer, der er omhandlet i artikel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013, anses for at svare til Unionens regelsæt.

(7) Listerne over tredjelande og territorier, for hvilke der anses at være ækvivalens med henblik på de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 575/2013, er ikke udtømmende. Kommissionen vil med bistand af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fortsat løbende overvåge udviklingen i tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmæssige regler med henblik på efter behov og mindst hvert femte år at ajourføre de i gennemførelses­afgørelse 2014/908/EU fastsatte lister over tredjelande og territorier, navnlig i lyset af udviklingen i de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, i Unionen og på globalt plan, idet der tages hensyn til nye tilgængelige kilder til relevant information.

(8) Den løbende gennemgang af de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder i de tredjelande og territorier, der er anført i bilag I til V til gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU, bør ikke berøre Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang vedrørende et bestemt tredjeland eller territorium på et hvilket som helst tidspunkt uden for den generelle gennemgang, hvis den relevante udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse, som er blevet tilkendt ved gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU. En sådan revurdering kan medføre, at anerkendelsen af ækvivalens trækkes tilbage.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
07.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet