Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/880 av 4. juni 2015 om utvidelse av overgangsperioden relatert til kapitalkravet for engasjementer med sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/880 of 4 June 2015 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forslaget til kommisjonsforordningen forlenger overgangsregler for oppgjørssentraler som foreløpig ikke er godkjent etter forordning 648/2012, slik at disse, ved beregning av kapitaldekning, kan behandles som kvalifiserte sentrale motparter frem til 15. desember 2015.

Vurdering
Forlaget til Kommisjonsforordning antas å være EØS-relevant.

Eventuelle nye EØS-regler som svarer til ny Kommisjonsforordning vil kreve endringer i kapitalkravforskriften § 49-2 (13). Bør vurderes endret slik at overgangsordningen utløper 15. desember 2015.

Status
Forsalget til kommisjonsforordning ligger til behandling i Kommisjonen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2015
Anvendelsesdato i EU
12.06.2015
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet