Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2326 av 11. desember 2015 om utvidelse av overgangsperioden relatert til kapitalkravet for engasjementer med sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2326 of 11 December 2015 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)

Sammendrag av innhold
Overgangsordning om at alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter er gjennomført i norsk rett i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13) og utløper 15. desember 2015. EU-forordningen forlenger denne overgangsordningen med ytterligere 6 måneder til 15. juni 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det materielle innholdet i forordningen er gjennomført ved endring av kapitalkravsforskriften § 49-2 (13). Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2015
Anvendelsesdato i EU
15.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet