Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1486 av 10. juli 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referanseporteføljer og rapporteringsinstrukser

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1486 of 10 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmarking portfolios and reporting instructions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (32013L0036 - CRDIV). Den endrer teknisk standard for Benchmark-rapporteringen (2016/2070). Endringene gjelder porteføljeinformasjon og veiledning til rapporteringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og adminstrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Reglene anses EØS-relevante og akseptable.

Det er behov for tekniske EØS-tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger
Endringene tas inn i rapporteringsskjemaer og veiledninger.

Andre opplysninger
Endringene tas inn i rapporteringsskjemaer og veiledninger.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EUs banktilsynsmyndighet EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2017
Anvendelsesdato i EU
20.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1486
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro