Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1486 av 10. juli 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 hva gjelder benchmarkporteføljer og rapporteringsinstrukser

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1486 of 10 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmarking portfolios and reporting instructions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (32013L0036 - CRDIV). Den endrer teknisk standard for Benchmark-rapporteringen (2016/2070). Endringene gjelder porteføljeinformasjon og veiledning til rapporteringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og adminstrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Vurdering
Reglene anses EØS-relevante og akseptable.

Forbehold om stortingets samtykke gjelder morrettsakten, rettsakt. 36/2013.

Andre opplysninger
Endringene tas inn i rapporteringsskjemaer og veiledninger.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EUs banktilsynsmyndighet EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Reglene vil uansett ikke tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres før morrettsakten CRDIV (32013L0036) er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2017
Anvendelsesdato i EU
20.09.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet