Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/688 av 23. mars 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 med hensyn til referansemålingsporteføljer, rapporteringsskjemaer og rapporteringsveiledninger

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/688 of 23 March 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2016/2070 as regards benchmarking portfolios, reporting templates and reporting instructions

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2018)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for benchmark-rapportering (2016/2070) etter CRR. Kredittinstitusjoner som benytter IRB-metode til beregning av kapitalkrav for kreditt- og/eller markedsrisiko skal årlig rapportere informasjon om de interne modellene som brukes. Hensikten med rapporteringen er å sammenligne parameterne som inngår i disse modellene slik at avvik i kredittinstitusjonenes modeller kan avdekkes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurderte rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Behov for tekniske tilpastninger gjelder kun dato for ikrafttredelse, som må være etter at morrettsakten CRR er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD IV-rapportering.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.03.2018
Anvendelsesdato i EU
07.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet