Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/233 av 13. februar 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer der sentralbankens kriterier for å godkjenne sikkerheter er svært snevre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 of 13 February 2015 laying down implementing technical standards with regard to currencies in which there is an extremely narrow definition of central bank eligibility pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Forordningen gir utfyllende regler om kapitalkrav i banker mv. I henhold til artikkel 416 (3) i CRR-forordningen (EU) nr. 575/2013, skal institusjoner rapportere aktiva som oppfyller visse krav for å kvalifisere til likvide aktiva i likviditetsreservekravet (Liquidity Coverage Ratio - LCR). Som hovedregel skal aktivaene være godkjent for sikkerhetsstillelse i en sentralbank. Man kan se bort fra kravet om at aktivaene skal være godkjent for sikkerhetsstillelse for standard likviditetsoperasjoner i en sentralbank hvis sentralbankens kriterier for godkjennelse av sikkerhetsstillelse er definert særlig snevert. Denne ITSen lister de aktuelle valutaene som har en snever definisjon for sikkerhetsstillelse i den aktuelle sentralbanken. Det er kun bulgarsk lov som oppfyller dette kriteriet.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift. Dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere i Norge.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt og har trådt i kraft i EU, og den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2015
Anvendelsesdato i EU
12.03.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0233
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro