Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2188 av 11. august 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 angående unntak knyttet til kapitalkrav for obligasjoner med fortrinnsrett

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2188 of 11 August 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the waiver on own funds requirements for certain covered bonds - amend. CRR

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer en bestemmelse i kapitalkravsreglene (Capital Requirement Regulation) for banker mv. (EU) 575/2013 (CRR) art. 129 (1), bokstav (d) og (f) angir øvre grenser (10 prosent av utestående nominell verdi) på hvor stor andel obligasjoner utstedet av franske "fonds communs de créances" eller tilsvarende foretak, kan utgjøre i sikkerhetsmassen for obligasjoner med fortrinnsrett. Kompetente myndigheter har imidlertid hatt mulighet til ikke å anvende disse grensene, gjennom en midlertidig unntaksbestemmelse i CRR art. 496(1).

Denne unntaksbestemmelsen var tidligere kun gjeldende til 31. desember 2017. Kommisjonsforordning (EU) 2017/2188 endrer CRRs art. 496(1) og gjør denne unntaksbestemmelsen permanent.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen.

Vurdering
Bestemmelsen vil bli gjort gjeldende når forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Behov for tekniske tilpasninger når det gjelder ikrafttredelsesdato.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU desember 1. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2188
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro