Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/818 av 17. mai 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/818 of 17 May 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til CRR (Capital Requirements Regulation, om kapitalkrav for banker mv.). Forordningen inneholder oppdaterte bestemmelser om offentliggjøring av indikatorverdier brukt i identifiseringen av globalt systemviktige institusjoner. Skjemaet som skal benyttes samsvarer med tilsvarende skjema som benyttes av den globale standardsetteren Basel-komiteen og skal offentliggjøres av institusjonene selv.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge har ingen institusjoner identifisert som globalt systemviktige, og forordningen har per i dag ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er behov for tilpasninger av dato når rettsakten tas inn i norsk rett (dvs kun tekniske tilpasninger).

Status
Forordningen er akseptabel og vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Både denne forordningen og morrettsakten CRR er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2016
Anvendelsesdato i EU
26.05.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0818
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro