Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 av 13. september 2016 om gjennomføringstekniske standarder om hovedindekser og anerkjente børser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om krav til kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646 of 13 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to main indices and recognised exchanges in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 1.1.2020 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 29.11.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker (Capital Requirements Regulation - CRR) om mulighet til å ta hensyn til pant i finansielle instrumenter ved fastsettelsen av kapitalkrav for kredittrisiko. De utfyllende bestemmelsene angir at det kun er aksjer i OBX-indeksen i Norge som oppfyller kravene til pant. Bestemmelsen er i Norge informert om i Rundskriv 16/2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Presisering som er gjort i forordningen er i Norge allerede gjennomført praksis.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Behov for tekniske tilpasninger knyttet til dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU.

Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen sammen med hovedrettsaktene og flere andre utfyllende regler.

Reglene følges allerede opp i Norge, jf. rundskriv 16/2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.09.2016
Anvendelsesdato i EU
04.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro