Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/912 av 28. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 650/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for formatet, strukturen, innholdsfortegnelsen og den årlige datoen for offentliggjøring av de opplysningene som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/912 of 28 May 2019 laying down amending implementing technical standards with regard to the format, structure, contents list and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.7.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer en teknisk standard som gir utfyllende regler når det gjelder kapitalkrav til banker mv. (CRDIV - 32013L0036). De utfyllende reglene gjelder krav til tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av CRDIV-informasjon, herunder nasjonale valg og tilpasninger i regelverket, SREP og aggregert CRD IV-data fra det norske markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved at det i en forskrift henvises til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere, med unntak av endringer i Finanstilsynets tekniske løsninger.

Vurdering
Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse, avhengig av når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og trer i kraft i EU i juni 2019.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2019
Anvendelsesdato i EU
25.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.12.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2020
Anvendes fra i Norge
31.03.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0912
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro