Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 av 7. oktober 2016 om gjennomføringstekniske standarder når det gjelder hvilken risikoklasse ulike eksterne kredittvurderingsbyråer skal tilsvare jf. artikkel 136(1) og 136 (3) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1799 of 7 October 2016 laying down implementing technical standards with regard to the mapping of credit assessments of external credit assessment institutions for credit risk in accordance with Articles 136(1) and 136(3) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkrav for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR) og angir hvilke eksterne kredittvurderinger som tilsvarer hvilke risikoklasser for kapitaldeningsformål for å bestemme engasjementers risikovekting.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen. Forordninen er kun utfyllende bestemmelser som allerede er gjennomført i prakis.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

De utfyllende bestemmelsene er en videreføring av eksisterende praksis i gjeldende norsk regelverk.

Det er behov for tekniske tilpasninger om ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og til vrudering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.10.2016
Anvendelsesdato i EU
01.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet