Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/322 av 10. februar 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til kravet til likviditetsreserve

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/322 of 10 February 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions of the liquidity coverage requirement

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder rapportering av likviditetsdekningskravet som følge av delegert kommisjonsforordning 2015/61.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og adminstrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Forodningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2016
Anvendelsesdato i EU
10.09.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0322
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro