Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2114 av 9. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 når det gjelder maler og instruksjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2114 of 9 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards templates and instructions

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder skjemaer og veiledninger for CRD IV-rapporteringen (COREP og FINREP), og medfører ny versjon (v.2.7) av rapporteringsmaterial fra EBA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Vurdering
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Forbehold om Stortinget samtykke gjelder kun morrettsakten CRR, men CRR må være på plass før denne forordningen fastsettes i forskrift.

Det vil være behov for tekniske EØS-tilpasninger når det gjelder overgangsperiode og dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger
Informasjon om rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD IV-rapportering.
|

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2017
Anvendelsesdato i EU
01.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet