Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 av 15. februar 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel for institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 of 15 February 2016 laying down implementing technical standards with regard to disclosure of the leverage ratio for institutions, according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Det følger av CRR artikkel 451 (1) at institusjonene (banker m.fl.) skal offentliggjøre uvektet kapitalandel og informasjon om beregningen av denne fra 1. januar 2015. Den tekniske standarden gjelder standardiserte skjemaer som institusjonene skal benytte for å oppfylle dette kravet. De standardiserte skjemaene er i samsvar med definisjonen av uvektet kapitalandel gitt i forordningen ((EU) 2015/62) som ble vedtatt i oktober 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den tekniske standarden gjelder krav til finansforetakenes offentliggjøring av informasjon til markedet. Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravregelverket for banker mv. (CRR). Det følger av CRR artikkel 451 (1) at institusjonene (banker m.fl.) skal offentliggjøre uvektet kapitalandel og informasjon om beregningen av denne fra 1. januar 2015. Den tekniske standarden gjelder standardiserte skjemaer som institusjonene skal benytte for å oppfylle dette kravet. De standardiserte skjemaene er i samsvar med definisjonen av uvektet kapitalandel gitt i forordningen ((EU) 2015/62) som ble vedtatt i oktober 2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisning i forskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den tekniske standarden gjelder krav til finansforetakenes offentliggjøring av informasjon til markedet. Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Ved innlemmelse i EØS-avtalen er det behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen er til vurdering.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.02.2016
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0200
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro