Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/101 av 26. oktober 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forsvarlig verdsetting i henhold til artikkel 105 nr. 14

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105 (14)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (CRR) og gjelder forsvarlig verdsettelse av finansielle instrumenter verdsatt til virkelig verdi. Når anvendelse av forsvarlig verdsettelse fører til en lavere verdi for eiendeler eller en høyere verdi for forpliktelser enn det som fremgår av regnskapstall, skal en ekstra verdijustering (AVA) beregnes som absolutt-verdien av de to. Dette følger av artikkel 34 i CRR, og den tekniske standarden spesifiserer metoden beregningen gjøres på for å komme frem til beløpet som skal trekkes fra i ren kjernekapital.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisning i forskrift (inkorporasjon)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den tekniske standarden inneholder presiseringer av kravene til foretakenes forsvarlige verdsettelse av finansielle instrumenter som er verdsatt til virkelig verdi innenfor de overordnede reglene som er gitt i CRR (Forordning (EU) 575/2013). Verdsettelsesmetoden får indirekte påvirkning på finansforetakenes ansvarlige kapital. Den tekniske standarden alene har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2015
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0101
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro