Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/488 av 4. september 2014 om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til krav til ansvarlig kapital for foretak på grunnlag av faste kostnader

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/488 of 4 September 2014 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 as regards own funds requirements for firms based on fixed overheads

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
Basisrettsakten, forordning (EU) nr. 575/2013, fastsetter bl.a. tilsynsmessige krav til verdipapirforetak for å sørge for at disse til enhver tid overholder kapitalkravene. For å sikre at foretakene er i stand til å tilrettelegge en velordnet avvikling eller omstrukturering av aktiviteten, bør de råde over tilstrekkelige finansielle ressurser til å dekke driftsutgiftene i en passende periode. Under en eventuell avvikling eller omstrukturering er det, for å beskytte investorene, nødvendig at foretaket viderefører sine aktiviteter og er i stand til å dekke tap, som ikke oppveies av et tilstrekkelig overskudd.

I henhold til artikkel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan foretak (verdipapirforetak og foretak omhandlet i artikkel 4 (1) punkt 2 (c)) benytte en alternativ metode for beregning av samlet risikoeksponering basert på faste kostnader. For å sikre en felles fremgangsmåte i alle medlemsstater er det nødvendig å fastlegge en metode for beregning av de faste kostnadene, samt en liste over poster som skal inngå i beregningen.

I Kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 er det fastsatt bestemmelser vedrørende kapitalkrav for institusjoner. I denne forordningen fastlegges metoden for beregning av foretakenes faste kostnader. Av hensyn til sammenhengen og for å lette adgangen til alle bestemmelser vedrørende kapitalgrunnlaget for personer som er underlagt disse forpliktelser har bestemmelser vedrørende kapitalgrunnlaget i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 blitt samlet i én enkelt forordning. Derfor endres forordning nr. 241/2014 ved forordning 2015/488.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.09.2014
Anvendelsesdato i EU
13.04.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0488
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro