Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/959 av 14. mars 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifiseringen av vurderingsmetoden som vedkommende myndigheter benytter når institusjoner gis tillatelse til å bruke metoden med avansert måling for operasjonell risiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/959 of 14 March 2018 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards of the specification of the assessment methodology under which competent authorities permit institutions to use Advanced Measurement Approaches for operational risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. Denne forordningen gir nærmere presiseringer om vurderingsmetoder som myndighetene skal anvende når foretak gis tillatelse til å bruke metoden med avansert måling av operasjonell risiko (AMA-metode).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Per i dag har bestemmelsene ingen økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge, da ingen norske banker har tillatelse eller har søkt om tillatelse til å bruke AMA-metode.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er per i dag ikke relevant i Norge, da ingen norske banker har tillatelse eller har søkt om tillatelse til å bruke AMA-metode.

Behov for tekniske tilpasninger ved innlemmelse i EØS-avtalen gjelder kun dato for ikrafttredelse.

Status
Kommisjonsforordningen er vedtatt og er gjelder i EU. Kommisjonsforordningen er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2018
Anvendelsesdato i EU
26.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0959
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro