Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/180 av 24. oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for standarder for vurdering av referanseporteføljer og prosedyrer for utveksling av vurderinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/180 of 24 October 2016 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for benchmarking portfolio assessment standards and assessment sharing procedures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsdirektivet for banker mv - CRDIV (32013L0036). Forordningen angir hvordan nasjonale myndigheter skal vurdere resultater fra benchmark-undersøkelser av internmodeller (jf. art. 78 i CRD IV, direktiv 2013/36) og hvordan de skal kommunisere med den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen medfører noe mer arbeid for tilsynsmyndighetene, men har ellers ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen angir hvordan tilsynsmyndighetene skal vurdere resultater av benchmarkanalyser av markeds- og kredittrisikomodeller, herunder hvordan de skal idetifisere modeller og porteføljer som krever særskilt oppfølging, og hvordan de skal utveksle informasjon med den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA, som gjennomfører undersøkelsene. Reglene anses akseptable.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 23.12.2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2016
Anvendelsesdato i EU
23.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0180
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro