Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/208 av 31. oktober 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for ytterligere utgående pengestrømmer tilsvarende behovet for sikkerhet som følge av virkningen av et negativt markedsscenario på institusjonens derivattransaksjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/208 of 31 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for additional liquidity outflows corresponding to collateral needs resulting from the impact of an adverse market scenario on an institution’s derivatives transactions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Dette er en teknisk standard som gir utfyllende regler til Capital Requirement Regulation (CRR - forordning 575/2013 - om kapitalkrav i banker og verdipapirforetak).

I henhold til artikkel 423 (3) i CRR skal foretakene beregne største netto utgang av sikkerheter som vil følge av virkningen av et negativt markedsscenario på foretakets derivattransaksjoner, finansieringstransaksjoner samt andre vesentlige kontrakter. Reglene som skal innføres, er begrenset til derivattransaksjoner som er sikret, inkludert de som forfaller innen 30 dager. For å sikre like vilkår for kredittinstitusjoner og derivatmarkedet skal foretakene beregne største netto utbetaling av sikkerheter for foretakets derivattransaksjoner som følge av negativt markedsscenario, basert på historiske data ("HLBA approach") utarbeidet av Basel-komitéen.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i norsk forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norske regler, med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Banker og kredittforetak må vurdere sine derivatkontrakter mer konservativt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Behov for tekniske tilpasninger gjelder kun dato for ikrafttredelse, som må tilpasses når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 31. oktober 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2016
Anvendelsesdato i EU
28.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0208
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro