Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 av 4. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 945/2014 of 4 September 2014 laying down implementing technical standards with regard to relevant appropriately diversified indices according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv. Etter artikkel 344 (4) i CRR (forordning 575/2013) kan spesifikk risiko ignoreres for aksjeindekser som anses å være veldiversifiserte. Forordningen angir hvilke aksjeindekser som kan anses å være veldiversifiserte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Når den tas inn i EØS-avtalen, vil det være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU, og til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.09.2014
Anvendelsesdato i EU
25.09.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0945
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro