Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014 av 29. september 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for de ensartede formatene og datoen for offentliggjøring av verdiene brukt til å identifisere globalt systemviktige institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 1030/2014 of 29 September 2014 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats and date for the disclosure of the values used to identify global systemically important institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker mv. Artikkel 131 i CRD IV-direktivet gir mandat til EUs banktilsynsmyndighet EBA til å utvikle bindende tekniske standarder som skal spesifisiere metoden for identifisering av globalt systemviktige institusjoner (G-SIIs), hvordan institusjoner skal plasseres i ulike grupper etter grad av systemviktighet (med tilhørende økende ekstra kapitalkrav fra 1 til 3,5 prosent). Identifiseringsmetoden i CRD IV skal være identisk med Baselkomiteens metodikk, og gi samme utvalg av globalt systemviktige institusjoner. Den tekniske standarden beskriver felles identifiseringskriterier og tidsfrister. Kapitalkravet for G-SII's skal gjelde fra 1. januar 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Det betyr det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2014
Anvendelsesdato i EU
20.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro