Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 525/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatorisk teknisk standard for definisjonen av marked

Commission Delegated Regulation (EU) 525/2014 of 12 March 2013 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the definition of market

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.11.2014)

Det følger av kapitalkravsforskriften § 32-1 (2) at kapitalkravet for posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter skal beregnes for hvert enkelt nasjonale marked (stat) separat. Det følger videre at kapitalkravsforskriften § 32-3 at beregningsgrunnlaget for generell risiko for egenkapitalinstrumenter skal tilsvare samlet nettoposisjon.

Det følger av CRR artikkel 341 (3) at den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) skal foreslå overfor EU-kommisjonen en teknisk standard som skal definere begrepet "marked" som skal anvendes ved beregning av posisjonsrisiko for egenkapitalinstrumenter. Beregningsgrunnlaget skal tilsvare samlet nettoposisjon. Ettersom det er tillatt med motregning av lange og korte posisjoner innenfor et "marked", vil definisjonen av "marked" ha betydning for størrelsen på kapitalkravet for generell risiko. I den kommisjonsdelegerte forordningen defineres begrepet "markedet" ved å bruke et jurisdiksjonsbasert kriterium, med unntak for eurosonen der alle deltakende medlemsstater er definert som et "marked".

Vurdering
Det anses ikke at det er særskilte forhold knyttet til innlemmelse av standarden i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Standarden bør, inntil den tas inn i EØS-avtalen, legges til grunn for praktisering av kapitalkravsforskriften § 32-2. Standarden kan gjennomføres ved utarbeidelse av rundskriv med omtale av innholdet og at Finanstilsynet vil legge den grunn for praktisering av kapitalkravsforskriften § 32-2.

Omtale av standarden på Europalov.no er tilgjengelig her:

http://europalov.no/rettsakt/soliditetskrav-til-banker-og-investeringsse...

Status
Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet