Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/62 av 10. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til uvektet kjernekapitalandel

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/62 of 10 October 2014 amending Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the leverage ratio

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR), og endrer definisjonen av uvektet egenkapitalandel (leverage ratio). Endringene har til hensikt å tilpasse definisjonen til Basel-definisjonen. Endringene adresserer også enkelte EU-spesifikke problemstillinger og korrigerer noen tvetydigheter i definisjonen.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Andre opplysninger
Det følger av finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 a og verdipapirhandelloven § 9-15 at departementet i forskrift kan fastsette bestemmelser om at ren kjernekapital eller kjernekapitalen i finansinstitusjoner minst skal utgjøre en bestemt prosent av verdien av foretakets eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser, beregnet uten risikovekting, og regler for slike beregninger (uvektet kjernekapitalandel). Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere når og hvordan et krav til uvektet egenkapitalandel med tilhørende definisjoner skal gjennomføres i Norge, herunder utarbeide et forslag til eventuelle regler innen juni 2015. Oppdraget er tilgjengelig her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/utvalgte-brev/2014/L...

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2014
Anvendelsesdato i EU
18.01.2015
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
12.04.2016
Høringsfrist
05.08.2016
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2017
Anvendes fra i Norge
30.06.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro