Standardiseringsforordningen: endringbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1025/2012 med hensyn til europeiske standardiseringsorganisasjoners beslutninger om europeiske standarder og standardiseringsdokumenter

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1025/2012 as regards the decisions of European standardisation organisations concerning European standards and European standardisation deliverables

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 22.11.2022 (enighet med Rådet)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2022)

Sammendrag

Bakgrunn og formål

Forslaget innebærer en endring av gjeldende forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering, som ble vedtatt 25. oktober 2012. Kommisjonen legger frem forslaget som en del av en ny strategi for standardisering.

EU-kommisjonen bruker standardisering som et virkemiddel til å støtte bruken av unionens lovgivning og politikk for varer og tjenester. EU-kommisjonen kan be de europeiske standardiseringsorganisasjonene (CEN, CENELEC og ETSI), gjennom en standardiseringsforespørsel, om å utvikle europeiske standarder eller europeiske standardiseringsleveranser som 1) tar hensyn til offentlige interesser og offentlige formål som klart fremkommer i standardiseringsforespørselen, 2) er markedsdrevne og 3) er basert på konsensus. Rollen til standardisererne skal begrenses til å definere tekniske fremgangsmåter for å nå målene som er gitt av lovgiver og samtidig sikre et høyt nivå av sikkerhet (samfunnssikkerhet, forbrukersikkerhet, miljøsikkerhet osv.) Gjennom standardisering utvikles det krav og spesifikasjoner til varer, tjenester og prosesser. Norge deltar i europeisk standardisering gjennom nasjonale standardiseringsorganisasjoner. Ansvaret for standardisering i Norge er fordelt mellom Standard Norge (SN), Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Forslaget begrunnes i utviklingstrekk for standardiseringsarbeidet, hvor det nå også samarbeides med tredjeland. Kommisjonen ser et behov for å sikre at EUs hensyn ivaretas ved å avgrense hvilke medlemmer i de europeiske standariseringsorganisasjoner som kan delta i organisasjonenes interne beslutningsprosesser knyttet til standarder og standardiseringsleveranser som er forespurt fra EU-kommisjonen.

Sammendrag av endringsforordningens innhold

Kommisjonens forslag innebærer hovedsakelig en endring av Artikkel 10 i standardiseringsforordningen. Artikkel 10 regulerer prosedyrene som gjelder når kommisjonen gir oppdrag om å utvikle standarder til europeiske standardiseringsorganisasjoner. Det er foreslått presisert at de europeiske standardiseringsorganisasjonene skal sørge for at kun nasjonale standardiseringsorgan har stemmerett for nærmere angitte avgjørelser. Forslaget styrker «the national delegation principle».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Standardiseringsforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober om europeisk standardisering. Forskriften er hjemlet i EØS-høringsloven § 15 a.

Gjennomføring av den foreslåtte endringsforordningen vil medføre endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil være begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av endringsbestemmelsene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i Spesialutvalget for indre marked, der alle departementer er representert.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon