Statistikk om turisme: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1681 av 1. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 692/2011 med hensyn til oversendelsesfrister og tilpasning av vedlegg I og II

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1681 of 1 August 2019 amending Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council concerning European statistics on tourism, as regards the transmission deadlines and adaptation of Annexes I and II

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EU) nr. 692/2011 fastsættes fremsendelsesfristerne for europæiske statistikker om turisme.

(2) Aktualitet er en væsentlig faktor for officielle statistikkers kvalitet, og den tekniske udvikling gør det muligt for statistikmyndighederne at producere data hurtigere. Fremsendelsesfristerne for månedlige data om turistindlogeringsvirksomheders belægning bør derfor forkortes under hensyntagen til eksisterende praksis for dataindsamling i medlemsstaterne.

(3) Bekæmpelse af sæsonafhængighed er fortsat en meget vigtig foranstaltning for offentlige myndigheder og økonomiske aktører inden for turisme på nationalt og regionalt plan samt på destinationsplan. Derfor bør månedlige data om overnatninger i turistindlogeringsvirksomheder fremsendes på regionalt plan.

(4) Turisme er et af de økonomiske områder, der indebærer både muligheder og udfordringer for europæiske større byer, og en måling af turismens relevans for de enkelte byers udvikling bidrager til benchmarking, analyse og udformning af relevante udviklingsstrategier. Derfor bør der fremsendes data om overnatninger i turistindlogeringsvirksomheder i større eller turismeintensive byer.

(5) Turisme er en vigtig bidragyder til den blå økonomi med et stort potentiale for bæredygtig beskæftigelse og vækst, og kystturisme kan analyseres bedre med hensyn til forskellige grader af urbanisering af området. Derfor bør der fremsendes data om overnatninger i turistindlogeringsvirksomheder med en fælles analyse af den kyst-eller ikkekystmæssige karakter og urbaniseringsgraden.

(6) Turisme er en økonomisk aktivitet, hvor beslutninger om udbud og efterspørgsel ofte træffes på destinationsplan, ud over niveauet for de NUTS 2-regioner, for hvilke der foreligger data i henhold til forordning (EU) nr. 692/2011. Derfor bør månedlige data om overnatninger i turistindlogeringsvirksomheder fremsendes på niveau for NUTS 3-regioner.

(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer finder anvendelse på pakkerejser, der udbydes til salg eller sælges af erhvervsdrivende til rejsende, og på sammensatte rejsearrangementer, der formidles af erhvervsdrivende til rejsende.

(8) Udbud og anvendelse af indlogerings- og transporttjenester gennem onlineplatforme kan give kunderne et større udvalg og skabe nye iværksættermuligheder for virksomheder og borgere, hvilket har positive og negative sideeffekter; og fænomenet kan måles ud fra et efterspørgselsmæssigt perspektiv ved hjælp af rammerne for europæiske statistikker om turisme. Derfor bør variablerne og opdelingerne for turismerejser tilpasses.

(9) Forordning (EU) nr. 692/2011 bør derfor ændres, uden at medlemsstaterne og respondenterne pålægges betydelige yderligere administrative byrder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet