Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Italia, Israel, Japan, Nederland, Slovenia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/429/EU av 9. august 2013 som endrer vedtak 2007/453/EF når det gjelder BSE-status i Costa Rica, Israel, Italia, Japan, Nederland, Slovenia og USA

Commission Implementing Decision 2013/429/EU of 9 August 2013 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Costa Rica, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, Slovenia and the United States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp medlemsland i EU, EFTA og visse tredjeland iht. deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt fare for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Italia, Japan, Nederland, Slovenia og USA som oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar kategori, Israel som får neglisjerbar BSE-risiko, samt Costa Rica som får status kontrollerbar BSE-risiko.

Det er Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknadene hvorpå EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget i vedtak 2007/453/EF oppdateres nå iht. OIEs generalforsamlings avgjørelser i mai 2012.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Norge er vurdert av OIE og kategorisert som et land med neglisjerbar risiko for å ha BSE.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
For å opprettholde sin BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.08.2013
Anvendelsesdato i EU
02.09.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.12.2013
Anvendes fra i Norge
02.12.2013