Støy fra sivile overlydsfly: oppheving av regelverk

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om oppheving av rådsdirektiv 89/629/EØF

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council repealing Council Directive 89/629/EEC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2022)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 89/629/EEC av 4. desember 1989 tillot at visse fly som overskrider relevante støyutslippsstandarder kunne fortsette å operere, dersom de allerede var registrert i et nasjonalt register i en medlemsstat. Rådsdirektiv 2006/93/EC av 12. desember 2006 inførte en fullstendig utfasing for alle fly som ikke oppfylte de relevante støyutslippddtandardene, inkludert de som tidligere var omfattet av direktiv 89/629/EEC, uavhengig av om de allerede var registrert i et nasjonalt register i en medlemsstat eller ikke. Som et resultat har fly som ikke oppfyller de relevante støyutslippsstandardene ikke lenger lov til å fly i europeisk luftrom har måttet fjernes fra medlemsstatenes nasjonale registrene. Direktiv 89/629/EEC skal derfor oppheves. 

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rådsdirektiv 89/629/EEC ble opprinnelig gjennomført gjennom forskrift 19. juli 1993 nr. 4047 om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøy. Denne forskriften ble opphevet gjennom forskrift 25 juni 2021 nr. 2246 som trådte i kraft 1 juli 2021.

Fordi forskrift 19. juli 1993 nr. 4047 om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøy allerede er opphevet, har denne saken ingen rettslige konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Saken har ingen økonomiske og administrative konsekvenser siden det er snakk om oppheving av et direktiv som er utdatert og ikke har noen virkning. 

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner forslag til oppheving av direktiv 89/629/EEC EØS-relevant og akseptabelt. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner forslag til oppheving av direktiv 89/629/EEC EØS-relevant og akseptabelt. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet