Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for Thailand

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 270/2013 av 21. mars 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 270/2013 of 21 March 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 270/2013 trer i kraft 1. april 2013 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

- Produktene korianderblader og basilikum fra Thailand (ferske) (pesticider) får redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av færre funn av pesticider.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Reduksjonen i kontrollfrekvensen for produktene med ferske korianderblader og basilikum fra Thailand (pesticider) fra 20 % til 10 % vil gi Mattilsynet reduserte kostnader og mindre saksbehandling i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen. Næringen vil få reduserte analysekostnader og generelle kostnader ettersom det skal gjennomføres færre fysiske kontroller på disse produktene.

Importen av disse produktene fra tredjestater anses for tiden som begrenset, med henholdsvis 36 forsendelser med korianderblader og 3 forsendelser med basilikum i 2012. Alle forsendelsene inneholdt et begrenset kvantum med disse produktene. Hittil i 2013 er det ikke registrert noen import av disse produktene der Norge er første mottaksstat.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel I og kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. mars 2013, med ikrafttredelse 1. april 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.03.2013
Anvendelsesdato i EU
01.04.2013
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2013
Anvendes fra i Norge
01.04.2013