Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Italia, Romania, Spania og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/91/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF om godkjenning av visse regioner i Italia og Spania som offisielt frie for brucellose ( B. melitensis ) og om endring av vedlegg I, II og III til vedtak 2003/467/EF om erklæringen om, at Ungarn er offisielt tuberkulosefritt, at Romania og visse regioner i Italia er offisielt brucellosefrie, og om, at visse regioner i Italia er offisielt frie for enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision 2014/91/EU of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medlemsstater og regioner i medlemsstater, som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis hos sau og geit. Liguria og Lazio i Italia og Navarra i Spania, oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EF, og erklæres derfor frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedleggene II og III til vedtak 2003/467/EF som listefører medlemsstater og regioner i medlemsstater som er erklært frie for henholdsvis brucellose, tuberkulose og enzootisk bovin leukose hos storfe. Kravene for fristatus følger av direktiv 64/432/EØF. Følgende endringer er gjennomført:

• Ungarn oppfyller nå kravene til fristatus for tuberkulose, og erklæres fri for sykdommen
• Romania oppfyller nå kravene til fristatus for brucellose og erklæres fri for sykdommen
• Regionen Liguria i Italia oppfyller nå kravene til fristatus for brucellose og erklæres fri for sykdommen
• Regionen Liguria, provinsen Avellino i regionen Campania og provinsen Latina i regionen Lazio, alle i Italia, oppfyller nå kravene til fristatus for enzootisk bovin leukose og erklæres fri for sykdommen

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.02.2014
Anvendelsesdato i EU
10.03.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0091
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro