Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 248/2014 av 26. februar 2014 som endrer forordning (EF) 260/2012 om tekniske og forretningsmessige krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Regulation (EU) No 248/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Regulation (EU) No 260/2012 as regards the migration to Union-wide credit transfers and direct debits

Siste nytt

Norge har ratifisert EØS-komitebeslutningen som innlemmer EU-forordningen i EØS-avtalen. Beslutningen trer dermed i kraft 01.09.2015.

Stortinget har samtykket til innlemmelse i EØS-avtalen av en EU-forordning om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, såkalt SEPA Direct Debit. Forordningen gjelder endring av innføringsfrister i 2014 og vil derfor ikke få betydning for private rettssubjekters rettsstilling, men innlemmelsen krever norske lovendringer.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2015)

Sammendrag av innhold
EUs forordning nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro ble tatt inn i EØS-avtalen 3. mai 2013 og er tatt inn i norsk rett ved henvisning i lov 25. mai 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 9 tredje ledd. Hovedformålet med forordning (EU) nr.260/2012 er å gå over fra nasjonale systemer for kredittoverføringer og direkte debiteringer til harmoniserte SEPA (Single Euro Payments Area) kredittoverføringer og direkte debiteringer.

Forordning (EU) nr. 248/2014 forlenger medlemsstatenes og institusjonenes frist etter forordning (EU) 260/2012 til å innrette seg etter SEPA. Overgangen har tatt mer tid enn forutsatt, og denne forordningen å forlenger derfor fristen med seks måneder, til 1. august 2014.

Andre opplysninger
I Prop. 142 L (2014-2015) fremmet Finansdepartementet forslag om at endringene som forordning (EU) nr. 248/2014 gjør i forordning (EU) nr. 260/2012 blir tatt inn i norsk rett ved en endring av finansavtaleloven § 9. Stortinget gjennomførte annengangsbehandling av proposisjonen 17. november 2015.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen, jf. EØS-komiteens vedtak 12. desember 2014 og Stortingets tilslutning til dette på bakgrunn av Prop. 100 S (2014-2015). Gjennomføringsfristen i EU-landene var 31. desember 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2014
Anvendelsesdato i EU
31.01.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
17.04.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0248
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro