Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 26. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 26 June 2019 amending Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.8.2019)

Sammendrag av innhold
Forslaget til forordning endrer direktiv 2016/1629 om tekniske regler for fartøy på indre vannveier. Direktiv 2016/1629 legger til grunn at skip som navigerer innlands vannveier skal følge europeisk standard for slike fartøy, ES-TRIN standard (Technical Requirements for Inland Navigations vessel) 2017/1. Det europeiske standardiseringsorganet CESNI har vedtatt en ny versjon av denne standarden, ES-TRIN standard 2019/1, og det er dermed behov for å endre direktiv 2016/1629 slik at det der refereres til de oppdaterte tekniske kravene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forslaget til forordning som utfyller direktivet. I tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser

Vurdering
Endringsforordningen anses relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Forslaget er publisert i et EU-register 26. juni 2019, og avventer publisering i Official Journal.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet