Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/126/EF av 19. desember 2008 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier

Commission Directive 2008/126/EC of 19 December 2008 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

EØS-komitevedtak 11.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.1.2010)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer parlament- og rådsdirektiv 2006/87 om tekniske krav til fartøy på innlands vannveier ved at sistnevnte får et oppdatert vedlegg iht. endringer foretatt i Rhin-konvensjonen. Formålet er harmonisering av sertifiseringsregimet under Rhin-konvensjonen og EU-direktiv om innlands vannveier. Endringsdirektivet retter seg (i likhet med basisrettsakten) mot medlemsstater som har indre vannveier, jf dir 2008/126/EF art 2.1 jf dir 2006/87/EF art 1.1. Norge har pr. definisjon ikke indre vannveier. Rettsakten skal ikke gjennomføres i norsk rett og rettsakten har derfor ikke vært på høring.

Vurdering
Direktiv 2008/126 er EØS-relevant (for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette vannveier iht. direktiv 2006/87 artikkel 1.) ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik tranport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Det følger av direktivets artikkel 4, jfr. direktiv 2006/87 artikkel 23, at rettsakten bare får anvendelse i medlemsstater som har innlands vannveier i henhold til artikkel 1 i samme direktiv. Norge har ikke transportårer som faller inn under bestemmelsen i artikkel 1.

Gjennomføring i norsk rett skal følgelig ikke finne sted så lenge Norge ikke har innlands vannveier.

Andre opplysninger
Spørsmålet om behov for tilpasningstekst ble behandlet i spesialutvalget for transport 11.01.10, som konkluderte med at det ikke er behov for tilpasning.

Status
Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 19. desember 2008 og publisert i Official Journal 31. januar 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2008
Gjennomføringsfrist i EU
30.12.2008
Anvendelsesdato i EU
30.12.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 257-259
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0126
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro