Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/46/EF av 24. april 2009 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsetting av tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier

Commission Directive 2009/46/EC of 24 April 2009 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

EØS-komitevedtak 11.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.1.2010)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer parlament- og rådsdirektiv 2006/87 ved at sistnevnte får et oppdaterte vedlegg. Europaparlaments og Rådsdirektiv 2006/87/EF av 12. desember 2006 fastsetter tekniske forskrifter for fartøy på indre vannveier. Endringsdirektivet retter seg (i likhet med basisrettsakten) mot medlemsstater som har indre vannveier, jf direktiv 2009/46/EF art. 6 jf direktiv 2006/87/EF art. 23. Norge har pr. definisjon ikke innlands vannveier. Rettsakten skal ikke gjennomføres og har derfor ikke vært på høring.

Vurdering
Direktiv 2009/46/EF er EØS-relevant (for det tilfellet at en EFTA-stat har eller vil opprette vannveier iht. direktiv 2006/87 artikkel 1.). ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Det følger av direktivets artikkel 6, jfr. direktiv 2006/87 artikkel 23, at direktivet bare får anvendelse i medlemsstater som har innlands vannveier i henhold til artikkel 1 i samme direktiv. Norge har ikke transportårer som faller inn under bestemmelsene i nevnte artikkel. Gjennomføring i norsk rett skal følgelig ikke finne sted så lenge Norge ikke har innlands vannveier.

Andre opplysninger
Spørsmålet om behov for tilpasningstekst ble behandlet i spesialutvalget for transport 11.01.10, som konkluderte med at det ikke er behov for tilpasning.

Status
Rettsakten ble vedtatt 24 april 2009 og publisert i Official Journal 30. april 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.04.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2009
Anvendelsesdato i EU
30.06.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 260-262
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0046
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro