Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/150/EU av 18. mars 2014 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk om visse unntak fra rådsdirektiv 66/402/EØF ved handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais

Commission Implementing Decision 2014/150/EU of 18 March 2014 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of populations of the plant species wheat, barley, oats and maize pursuant to Council Directive 66/402/EEC

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder gjennomføring av et forsøk med produksjon og omsetning av populasjoner av artene hvete, bygg, havre og mais. Populasjon er i denne rettsakten definert til å være et plantebestand som er et resultat av bestemte kombinasjoner av genotyper og som holder seg stabilt ved oppformering under spesifikke agroklimatiske forhold. Rettsakten beskriver hvilke teknikker som kan brukes for å utvikle populasjoner. I forsøket skal det gjøres en vurdering av om det er mulig å identifisere populasjonene på basis av informasjon om foredlingsmetoden, hvilke sorter som inngår i kryssingene og hovedkarakteristika for populasjonen. Videre skal det vurderes om det er mulig å identifisere såvare fra populasjonene ved å ha sporbarhetskrav og informasjon om de agroklimatiske forholdene i regionen der populasjonen ble utviklet. Rettsakten gir nærmere bestemmelser om hvordan populasjonen skal identifiseres. Det skal sendes søknad om godkjenning av populasjonen til sertifiseringsmyndigheten. Rettsakten gir detaljerte bestemmelser om hva søknaden skal inneholde. Bestemmelsene om navnsetting vil være de samme for populasjoner som for sorter, men "populasjon" skal tilføyes etter navnet . Sertifiseringsmyndigheten skal etter søknad føre opp foredlere, vedlikeholdere og såvareprodusenten av populasjoner i et register. For deltakende land gjøres det unntak fra kravet om at det bare er tillatt å omsette såvare av godkjent sort av artene omfattet av forsøket, og det gjøres unntak fra kravet om at det bare er sertifisert såvare av hvete, bygg, havre og mais som er tillatt å omsette. Rettsakten stiller også enkelte krav til produksjonssted for såvare av populasjoner, tilnærmet samme kvalitetskrav til såvaren som ved sertifisert produksjon, klasse sertifisert og det stilles samme krav til prøvetaking som ved sertifisert produksjon. Rettsakten inneholder også krav til merking av såvare av populasjonene.

Rettsakten stiller krav om offentlig vekstkontroll minst to ganger i løpet av vekstsesongen, prøvetaking av såvarepartier (minimum 5 %) og gjennomføring av sammenlignende forsøk med hver godkjent populasjon. Deltakende land skal dokumentere nærmere beskrevet informasjon om produksjon og omsetning i forsøksperioden. Videre skal de avgi en årlig rapport til EU kommisjonen og andre medlemsland. Forsøket varer fra mars 2014 og ut 2017.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i artikkel 13a i rådsdirektiv 66/402/EØF om handel med såkorn.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det ser ikke ut til at det er aktuelt for Norge å delta i dette prosjektet på nåværende tidspunkt fordi det tar tid å utvikle populasjonene. Dersom det skulle bli aktuelt, vil deltakelse medføre en del administrative tilleggsoppgaver, både når det gjelder å vurdere søknader, dokumentere informasjon, utføre vekstkontroll, gjennomføre sammenlignende forsøk osv. Siden dette er en ny kategori materiale, vil dagens rutiner måtte utvikles/tilpasses for å imøtekomme kravene i rettsakten.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk så sant Norge ikke skal delta i forsøket. Dersom Norge i løpet av forsøksperioden finner å skulle delta i forsøket, vil det være nødvendig å ta inn rettsaktens bestemmelser i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten krever uansett en tilføyelse i forskriftens EØS-henvisningsfelt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I utkastet til ny såvareforordning er det en bestemmelse om heterogent materiale, art 14,3. Forsøket gjennomføres blant annet for å få et bedre grunnlag til å vurdere hvordan framtidige bestemmelser bør være. Hvilke former for heterogent plantemateriale som er med i forsøket, baserer seg i stor grad på et prosjekt om planteforedling og såvareproduksjon med fokus på stor genetisk diversitet, som i regi av UK, har pågått gjennom flere år. Bakgrunnen for prosjektet i UK var å utvikle et materiale som er mer robust enn de enkelte sortene, i forhold til variable dyrkingsforhold og uforutsette værforhold. Definisjonen av populasjon og vilkårene gitt i dette prosjektet vil ikke nødvendigvis være de samme som i den nye såvareforordningen. Definisjonen av populasjon i denne rettsakten gjelder bare dette forsøket.

Forsøket er begrenset til bare å omfatte hvete, bygg, havre og mais. Dette fordi det er disse artene det foreligger resultater fra forsøk på og det pågår en såvareproduksjon av.

I forsøksperioden er det fastsatt en begrensning på mengde såvare av populasjonene som det er tillatt å omsette. Denne mengden har vært gjenstand for diskusjon. Enkelte land har ment mengden er altfor liten til at noen kan delta i forsøket. Kommisjonen har uttrykt velvilje til å vurdere en høyning av tillatt omsatt mengde dersom det blir behov for det. Såvaren (populasjonene) skal kunne omsettes i hele EU, altså ingen restriksjoner til land eller region.

UK har fått oppgaven å koordinere prosjektet.

Begrunnelsen for forsøket i EU er nyere forskning som viser at såvare fra materiale med større genetisk variasjon enn det som kreves for å kunne godkjennes som sort, kan ha fordeler, særlig ved økologisk produksjon og i et mer ekstensivt landbruk. Vi kjenner imidlertid ikke til at det har pågått en foredling eller utvikling av populasjoner som er aktuelle for dette forsøket, i Norge. Deltakelse i prosjektet er aktuelt først etter at populasjonene er framforedlet. Det vil derfor pr dags dato ikke være aktuelt for Norge å delta i forsøket. Mattilsynet vil imidlertid gjøre rettsakten kjent for virksomhetene for å høre om deres interesse og planer framover.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.03.2014
Anvendelsesdato i EU
01.03.2014
Opphører å gjelde
31.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0150
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro