Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 723/2013 av 26. juli 2013 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av rosmarinekstrakter (E 392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinnhold

Commission Regulation (EU) No 723/2013 of 26 July 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of extracts of rosemary (E 392) in certain low fat meat and fish products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 04.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.02.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008. Godkjenningen omhandler bruk av rosmarinekstrakter (E 392) som antioksidant i kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinnhold. Antioksidanter brukes for å beskytte næringsmidler mot uønskede endringer som harskning av fett og endring i farge. Nåværende tillatt maksimumsnivå av rosmarinekstrakter (E 392) er ikke tilstrekkelig for å beskytte næringsmidler med lavt fettinnhold, ettersom et kritisk minimumsnivå behøves for å oppnå ønsket effekt. Derfor er det hensiktsmessig å sette maksimal grad av bruk av rosmarinekstrakter ved 15 mg/kg for produkter med fettinnhold 10 % eller mindre og samtidig opprettholde det tillatte nivå på 150 mg/kg uttrykt på fettbasis for produkter med høyere fettinnhold enn 10 %. I henhold til forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommisjonen be om en vurdering fra European Food Safety Authority (EFSA) for å oppdatere unionslisten over tilsetningsstoffer i mat, bortsett fra når oppdateringen ikke er egnet til å ha en effekt på menneskers helse. EFSA har evaluert rosmarinekstrakter (E 392) som tilsetningsstoff og konkludert med at den foreslåtte bruk og bruksnivå ikke er en mattrygghetsrisiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser:Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.07.2013
Anvendelsesdato i EU
16.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.02.2014
Anvendes fra i Norge
18.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0723
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro