Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om tilsynskrav for visse foretak

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2153 av 6. august 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2034 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av kriteriene for å la visse verdipapirforetak omfattes av kravene i forordning (EU) nr. 575/2013

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2153 of 6 August 2021 supplementing Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria for subjecting certain investment firms to the requirements of Regulation (EU) No 575/2013

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/2034 kan kompetente myndigheder kræve, at visse investeringsselskaber skal omfattes af den samme tilsynsmæssige behandling som kreditinstitutter, der falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, og at de skal efterleve tilsynsmæssige krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU.

(2) Hvis et investeringsselskab udøver aktiviteter, som overskrider mindst én af de fire kvantitative tærskler for OTC-derivater, garantistillelse for afsætning af finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse, kreditgivning eller långivning til investorer og udestående gældsinstrumenter, bør det med henblik på artikel 5, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/2034 præciseres, at sådanne aktiviteter udøves i et sådant omfang, at investeringsselskabets sammenbrud eller betalingsvanskeligheder kan føre til en systemisk risiko.

(3) På grundlag af den systemiske relevans af investeringsselskabers aktiviteter, jf. artikel 5 i direktiv (EU) 2019/2034, og de potentielt væsentlige virkninger af en afsmitningseffekt på tværs af den finansielle sektor, bør investeringsselskaber, som er clearingmedlemmer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 3), i forordning (EU) 2019/2033, og som tilbyder clearingtjenester til andre finansielle institutter, der ikke selv er clearingmedlemmer, tages i betragtning med henblik på artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2019/2034.

(4) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen efter høring af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

(5) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.08.2021
Anvendelsesdato i EU
27.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet