Transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fra Bosnia-Hercegovina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/292/EU av 14. juni 2013 som endrer vedtak 2007/777/EF om transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fra Bosnia-Hercegovina

Commission Implementing Decision 2013/292/EU of 14 June 2013 amending Decision 2007/777/EC as regards the transit of certain meat products and treated stomachs, bladders and intestines for human consumption from Bosnia and Herzegovina

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.04.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.04.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten legger til rette for at Bosnia-Herzegovina kan sende kjøtt i transitt over Kroatia til nærmeste havn. Fordi Kroatia er innlemmet i EU, må EU-regelverket som omhandler transitt endres. Denne endringen gjøres i vedtak (Eu) nr. 2007/777/EU. Endringen medfører ingen endring av norsk regelverk.

Merknader
Denne rettsakten trådde ikraft i EU 18.06.2013. Avtalen om Kroatias innlemmelse i EØS-avtalen fikk en midlertidig ikrafttredelse den 12. april 2014. Denne datoen er brukt som frist for gjennomføring.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.07.2013