Transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger

Tittel

Rådets direktiv 2004/82/EF av 29. april 2004 om transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger

Council Directive 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data

Siste nytt

Høring om endringer til utlendingsforskriften igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8.8.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat av 8.8.2019 )

API-direktivet

Rådsdirektiv 2004/82/EF om transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger (API-direktivet) angir i artikkel 3 en plikt for transportører til, på anmodning fra de myndigheter som har ansvar for å gjennomføre personkontrollen på de ytre grenser, og før innsjekkingen er over, å overføre opplysninger om personer de skal transportere til et godkjent grenseovergangssted, der disse personer vil reise inn på en medlemsstats territorium. Formålet er å lette gjennomføringen av grensekontrollen og slik kunne bekjempe ulovlig innvandring på en mer effektiv måte, jf. artikkel 6 nr. 1. Direktivet stiller krav om at opplysningene skal slettes innen 24 timer etter overføringen, med mindre det er behov for opplysningene på et senere tidspunkt for å kunne utføre lovpålagte oppgaver hos myndigheter med ansvar for å gjennomføre personkontrollen på de ytre grenser. Opplysningene kan også benyttes til rettshåndhevelse i tråd med nasjonal lovgivning.

Det er i direktivets fortale punkt 8 uttalt at direktivet, med forbehold for bestemmelsene i det tidligere personverndirektivet [nå personvernforordningen], ikke bør berøre medlemsstatenes frihet til å opprettholde eller innføre ytterligere forpliktelser for luftfartsselskaper eller enkelte andre kategorier av transportører, herunder informasjon eller opplysninger om returbilletter, uansett om de er nevnt i API-direktivet eller ikke.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.04.2004
Gjennomføringsfrist i EU
05.08.2006
Anvendelsesdato i EU
05.09.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Høring
Høring publisert
08.08.2019
Høringsfrist
10.10.2019
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.10.2009
Anvendes fra i Norge
01.01.2010